Consultoria Privada

Consultoria privada

Prèvia cita telefònica o contacte via mail, realitzo sessions de coaching personal (life-coaching) i coaching espiritual  segons les necessitats requerides.

Les sessions poden ser presencials o via internet, online, segons escaigui i necessiti cada persona.

Realitzo sessions en modalitat individual o de grups, si és el cas, i el nombre de sessions és diferent segons el tema a treballar i el treball que suposi el canvi desitjat.

La primera sessió és gratuïta i serveix per identificar i posar sobre la taula la necessitat del client i poder fixar el pla de treball a seguir i el nombre de sessions indicades a fi d’assolir l’èxit.